Hva er seksuell trakassering?
Sunday, January 14, 2018 at 03:10PM
Administrator

Av advokat Eivind Arntsen

Seksuell trakassering er et juridisk begrep som brukes som en samlebetegnelse på en rekke forskjellige situasjoner som beskriver en uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter. Det er forbudt å begå seksuell trakassering, og forbudet gjelder både den som foretar trakasseringen, og den som medvirker til det. 

Dette beskrives i diskrimineringsloven § 6. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018 og definerer seksuell trakassering slik:

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Fysisk trakassering er nok det som vi først og fremst forbinder med seksuell trakassering. I dette begrepet ligger alt fra uønsket beføling og kyssing til seksuelle overgrep som voldtekt eller voldtektsforsøk.

Verbal trakassering skjer med ord, enten muntlig eller skriftlig, ved uønskede kommentarer om utseende eller forslag om seksuelle handlinger. Verbal trakassering kan skje gjennom spørsmål, kommentarer, ryktespredning om en persons seksuell aktivitet eller gjentatte seksuelle spøker.

Ikke-verbal trakassering omfatter uønsket «blikking», der en person stirrer på en annen med et seksuelt fokus.

Seksuell trakassering kan være en måte å ydmyke og utøve makt på. For at det skal være snakk om seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket. Det vil si at den verken må være velkommen eller gjensidig. Om seksuell oppmerksomhet er uønsket eller ikke er avhengig av den som rammes sin oppfatning av situasjonen.

Som utgangspunkt må den som utøver oppmerksomheten bli gjort klar over at den er uønsket. Det er imidlertid ikke et absolutt krav om at den som er utsatt for den trakasserende atferden må ha gjort den som utøver handlingen oppmerksom på at atferden er uønsket. Ett eneste tilfelle kan utgjøre trakassering dersom oppførselen er tilstrekkelig alvorlig.

For at den seksuelle oppmerksomheten skal anses som trakassering, må den i tillegg til å være uønsket, også være «plagsom» for den oppmerksomheten rammer. Vurderingen av om oppmerksomheten har vært plagsom skjer med utgangspunkt i oppfatningen til den som rammes.

Dersom det foreligger et skjevt maktforhold mellom partene, for eksempel dersom den som blir trakassert er i en underordnet posisjon overfor den som utviser den seksuelle oppmerksomheten, vil trolig atferden lettere anses som plagsom. 

Andre momenter er tid og sted for handlingen og om handlingen har hatt negative konsekvenser for den fornærmede i form av fysiske eller psykiske problemer, eller går utover fornærmedes arbeidsliv eller studieliv. Om handlingene har pågått over tid er et annet moment. Ett enkelt tilfelle av uønsket seksuell oppmerksomhet kan representere seksuell trakassering, men det kreves da mer av handlingen og omstendighetene den har funnet sted under, for at den skal anses som plagsom.

Hvis du opplever plagsom og uønsket seksuell oppmerksomhet er det for det første viktig å huske at dette ikke er noe du skal akseptere. Du må huske at du har rettigheter, og at du har full anledning til å reagere. Hvilken reaksjon som er riktig vil selvsagt komme an på situasjonen.

Det første du må huske er at det er lov å si fra! Hvis du kan, bør du si fra til den som trakasserer om at dette er uønskede handlinger. (Juridisk sett er det viktig for vurderingen av trakasseringen.)

Hvis du ikke tør eller klarer å si fra til den som trakasserer, kan du melde fra til andre som kan bistå. På mange arbeidsplasser skal det være en varslingstjeneste du kan benytte. Hvis ikke dette finnes kan du gå til en annen ansvarlig, f. eks daglig leder, personalsjef, HR-ansvarlig eller kanskje en i styret.

Dokumenter handlingene hvis det er mulig. I trakasseringssaker kan det bli ord mot ord. Dersom det finnes noen form for dokumentasjon kan det hjelpe stort. Vitner, kopier av SMS, bilder eller video kan være viktige bevis for å rydde all tvil av veien.

Hvis du opplever seksuell trakassering på arbeidsplassen, skal du vite at dette er opptreden som ikke er akseptabel, og at arbeidsgiver har en plikt til å forebygge, avklare og undersøke saker om seksuell trakassering.

Les full artikkel her.

Advokat Eivind Arntsen er ekspert på arbeidsrett og partner i Brækhus Advokatfirma i Oslo.

Article originally appeared on taansvar (http://www.taansvar.no/).
See website for complete article licensing information.