Politiet i Oslo √łnsker at voldtatte kvinner skal anmelde overgrepet
Sunday, February 19, 2012 at 07:06PM
Administrator

Hanne Kristin Rohde

Av Hanne Kristin Rohde, tidligere politiinspektør, Seksjon for Volds- og seksualforbrytelser

Hva er en voldtekt rent juridisk?

Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd

Eller

Har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen

Eller

Ved vold eller truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller å utføre tilsvarende handlinger med selg selv.

3 år ved samleie eller ved at den bevisstløse tilstand er fremkalt av gjerningsperson 21 år ved gruppevoldtekt, særlig smertefullt, særlig krenkende, tidligere straffet, forn dør eller får betydelig skade på legeme eller helse.

Grov uaktsom voldtekt = 5 år. Evt 8 år.

Som et element i forebygging av voldtekt er vi opptatt av

 

 

Vi ønsker at kvinner anmelder:

 

 

Når skjer overgrepene

Hvor skjer overgrepene

Hvem er offer for overgrep, hvem er gjerningsperson

Med større kunnskap innad får vi spredd kunnskap utad til kvinner på møter og ulike konferanser, via nettsider og gjennom media

Flere anmeldelser gir oss også bedre mulighet for å stanse serieovergripere, både ved å sikrebiologiske spor der disse er tilstede, og ved å fange opp modus.

Råd fra politiet etter en voldtekt:

Bevissituasjon:

 

 

Beviskravet - ut over enhver rimelig tvil

Vi må ikke fire på kravet til rettssikkerhet og kreve mindre til domfellelse i disse sakene. En mann har også krav på rettssikkerhet, og vi må være sikre på at ikke uskyldige blir dømt.

Mange kvinner tror at en henleggelse eller en frifinnelse betyr at hun ikke er trodd av politi og rettsvesen. Dette er direkte galt. En henleggelse på bevisets stilling betyr ikke at kvinnen ikke er trodd. Det betyr heller ikke at mistenkte/siktede/tiltale er blitt trodd. Det betyr imidlertid at politiet ikke har greid å skaffe tilveie tilstrekkelig bevis i saken til å kunne reise sak mot gjerningspersonen. Vi har gjennom årene sett flere eksempler på saker hvor vi tror vi har riktig person mistenkt/siktet, men hvor vi ikke greier å bevise dette. Tilsvarende vil problemstillingen kunne være i retten, og saken ender da med frifinnelse. Denne misforståelsen av troverdighet kan vi helt sikkert bli enda bedre på å kommunisere i løpet av etterforskningen hos politiet.

I noen tilfeller ser vi dessverre at kvinner anmelder voldtekter som ikke har skjedd, dvs hun leverer en bevisst uriktig anmeldelse. Der vi greier å bevise falsk anmeldelse snur vi saken og anmelder kvinnen for falsk forklaring for politiet.

Ved domfellelse:

 

 

Oslo 26. januar 2012

Article originally appeared on taansvar (http://www.taansvar.no/).
See website for complete article licensing information.