Sunday
Feb192012

Politiet i Oslo ønsker at voldtatte kvinner skal anmelde overgrepet

Hanne Kristin Rohde

Av Hanne Kristin Rohde, tidligere politiinspektør, Seksjon for Volds- og seksualforbrytelser

Hva er en voldtekt rent juridisk?

Den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende adferd

Eller

Har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen

Eller

Ved vold eller truende adferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen eller å utføre tilsvarende handlinger med selg selv.

3 år ved samleie eller ved at den bevisstløse tilstand er fremkalt av gjerningsperson 21 år ved gruppevoldtekt, særlig smertefullt, særlig krenkende, tidligere straffet, forn dør eller får betydelig skade på legeme eller helse.

Grov uaktsom voldtekt = 5 år. Evt 8 år.

Som et element i forebygging av voldtekt er vi opptatt av

 

 • å gi kvinner nok kunnskap til å ta vare på seg selv.
 • Det betyr ikke at vi plasserer skyld på kvinnen. En kvinne er aldri skyld i å bli voldtatt. Men vi kvinner kan selv bidra til å redusere risikoen for å bli utsatt for en voldtekt. F eks ved å tenke gjennom vårt alkoholinntak, ved å ikke ta følge med ukjente på mørklagte steder med få andre mennesker tilstede, ved å ikke bli med helt ukjente menn hjem etc. På fester og nachspiel er det ofte høy alkoholfaktor, og vi er mer utsatt om vi er sanseløst beruset. Da greier vi ikke gjøre tilstrekkelig motstand eller rope på hjelp.
 • Vår virkelighet er dessverre langt fra den ideelle verden. Det er en menneskerett å ikke bli voldtatt. Det er en menneskerett å ikke bli utsatt for kriminalitet. Men dette betyr ikke at vi ikke kan og bør ta ansvar selv.
 • Det er en stor utfordring å forebygge voldtekter. Vi må tenke bredt. Voldtekt skjer i alle kulturer, i alle samfunnslag, på gata, på jobb, innen familie, overfor voksne og barn av begge kjønn. Politiet kan ikke forebygge voldtekter alene. Alle kan og bør bidra.

 

Vi ønsker at kvinner anmelder:

 

 • I mange år har det vært formulert som et kriminalpolitisk mål å få flere kvinner til å anmelde overgrep de utsettes for slik at lovens tiltenkte avskrekkende effekt blir reell. For vold i familien og privatlivet er det totalt beregnet at mørketallet utgjør 85-95%. Kun et mindretall anmeldes til politiet. Det er antatt at skam og skyldfølelse, lojalitetsfølelser overfor overgriper og frykt for represalier er med på å holde anmeldelsestilbøyeligheten nede. Også for festrelaterte voldtekter er det antatt store mørketall. Det regjeringsoppnevnte voldtektsutvalget har antydet at totalt for alle typer voldtekter er det circa 8000 - 16000 kvinner som voldtas hvert år. I 2011 i Oslo mottok vi 208 anmeldelser for voldtekt og 43 anmeldelser for forsøk på voldtekt. Det er et veldig lavt tall sammenlignet med den virkeligheten vi tror er der ute.
 • Vi vet og forstår at det kan være krevende å anmelde en voldtekt hvis den f eks er begått av kameraten til en venn. Eller hvis det er et familiemedlem eller en venn av familien som er overgriper. Frykten for represalier kan være sterkt tilstede, eller en anmeldelse vil få konsekvenser for både familie og vennekrets. Ofte er det pinlig å skulle fortelle om overgrepet i detalj til en fremmed politi. Vi i politiet minner om at det finnes hjelp å få for å takle alle disse problemstillingene.
 • Politiet ønsker at flere kvinner tør å anmelde, fordi vi trenger det reelle bildet:

 

Når skjer overgrepene

Hvor skjer overgrepene

Hvem er offer for overgrep, hvem er gjerningsperson

Med større kunnskap innad får vi spredd kunnskap utad til kvinner på møter og ulike konferanser, via nettsider og gjennom media

Flere anmeldelser gir oss også bedre mulighet for å stanse serieovergripere, både ved å sikrebiologiske spor der disse er tilstede, og ved å fange opp modus.

Råd fra politiet etter en voldtekt:

Bevissituasjon:

 

 • Gå til Overgrepsmottaket med en gang! De vil kunne sikre biologiske spor på deg, og gi deg fysisk og psykisk veiledning og støtte. Husk at du kan ha biologiske spor på deg også etter et voldtektsforsøk. ( hår fra gjerningsperson,spytt, hudavskrap, hudepitel).
 • Du har rett til 3 timers gratis advokatbistand etter en voldtekt, hvor du kan tenke høyt omkring din situasjon, og få vite litt mer om hva som skjer når du anmelder.
 • Du kan gjerne bruke litt tid til å tenke gjennom om du orker å anmelde. Vi må allikevel minne om at det er en fordel for politiet å få sikret åstedet i nær tilknytning til overgrepet, med tanke på sporsikring til en eventuell rettsak.

 

Beviskravet - ut over enhver rimelig tvil

Vi må ikke fire på kravet til rettssikkerhet og kreve mindre til domfellelse i disse sakene. En mann har også krav på rettssikkerhet, og vi må være sikre på at ikke uskyldige blir dømt.

Mange kvinner tror at en henleggelse eller en frifinnelse betyr at hun ikke er trodd av politi og rettsvesen. Dette er direkte galt. En henleggelse på bevisets stilling betyr ikke at kvinnen ikke er trodd. Det betyr heller ikke at mistenkte/siktede/tiltale er blitt trodd. Det betyr imidlertid at politiet ikke har greid å skaffe tilveie tilstrekkelig bevis i saken til å kunne reise sak mot gjerningspersonen. Vi har gjennom årene sett flere eksempler på saker hvor vi tror vi har riktig person mistenkt/siktet, men hvor vi ikke greier å bevise dette. Tilsvarende vil problemstillingen kunne være i retten, og saken ender da med frifinnelse. Denne misforståelsen av troverdighet kan vi helt sikkert bli enda bedre på å kommunisere i løpet av etterforskningen hos politiet.

I noen tilfeller ser vi dessverre at kvinner anmelder voldtekter som ikke har skjedd, dvs hun leverer en bevisst uriktig anmeldelse. Der vi greier å bevise falsk anmeldelse snur vi saken og anmelder kvinnen for falsk forklaring for politiet.

Ved domfellelse:

 

 • Straffenivået har økt. Fra 1 - 2 - 3 års fengsel for 10 - 15 år tilbake til dagens nivå hvor vi har sett dommer på 5-6-7 års fengsel, og i de groveste sakene opp til 12 års forvaring. Vi har flere forvaringsdommer ved Oslo.

 

Oslo 26. januar 2012