Nytt hefte om, for og av ungdom: Tilgjengelige, tøffe og trygge?
Thursday, January 2, 2014 at 02:09PM
Grete Kvalheim

Ungdommene som har delt sine erfaringer med hva de ser på som utfordrende i sin hverdag på nettet, beskriver måten å omgås med venner og bekjente på nettet som tøffere og annerledes enn ved møter ansikt til ansikt. Ungdommene beskrev at bitching forekommer blant mange jenter, mens trolling, som går ut på å lure, tulle og skape reaksjoner hos den som blir «trollet», til stadighet skjer blant både gutter og jenter, og at det er morsomt. De skiller dette fra hating, som er direkte mobbing og plaging av andre, og som også gjerne pågår i åpne kommentarfelt på for eksempel Facebook.

Likevel var det en påfallende enighet blant ungdommene om at omgangsformen på nettet bare er sånn, og at det ikke går an å endre den. Som en ungdom påpekte, finnes det ingen ordstyrer som stanser stygge kommentarer eller krangling mellom ungdommer i sosiale medier.

Ungdom ga eksempler på at ungdom som ikke var så språkdyktige, lett kunne bikke over den hårfine balansen og si ting som blir oppfattet som mobbing. Videre blir jenter som åpenlyst søker etter oppmerksomhet, oppmuntring og sympati, sett ned på.

Flere fortalte også at de selv kunne ta seg nær av negative kommentarer, men at man stort sett ikke brydde seg om den tøffe måten å kommunisere på. Men de sa samtidig at det sikkert var tøft for personer som var nærtakende.

At «facerapes» som går ut på å lage oppdatering på andres profiler, er vanlig og sosialt akseptert, tyder på at unge tester grensene på nettet. Ungdommene ga eksempler på at de selv hadde gått inn på andres profiler og skrevet tullestatuser, og at de til gjengjeld hadde hatt hyggelige «facerape»-opplevelser. Flere fastslo at det er morsomt, hyggelig og et tegn på positiv oppmerksomhet. De fortalte også at dette ble brukt i flørt og utprøvingssituasjoner. Men ungdommene var også entydige på at det finnes eksempler på «facerapes» som går over grensen, for eksempel det å gjøre narr av andres religion eller utseende eller å omtale en persons familiemedlemmer på en negativ måte.

Terskelen for å bruke trusler er lavere på nettet enn ellers, og det kan være vanskelig å vite når det er snakk om en reell trussel, og når det kan være snakk om mobbing. Særlig gjelder dette når dialogen foregår på nettet og man ikke samtidig kan se avsenderens ansiktsuttrykk og kroppsspråk.

Ungdommene var ikke helt sikre på om de skulle definere mobbing, ryktespredning og trusler som ulovlig. Nettopp fordi man er forventet å tåle en tøff tone på nett, er det vanskelig å si når en krenkende kommentar går over grensen og blir ulovlig. En rekke ungdommer har selv opplevd å bli krenket eller mobbet, både på nettet og utenfor. Enkelte innrømmet også selv å ha skrevet ting som andre kunne oppleve som mobbing.

På spørsmål om hva som er den største utfordringen på nettet og i sosiale medier, nevnte flere muligheten til å være anonym. De påpekte at det er flere problematiske sider ved nettets natur, som muligheter for anonymitet og at det kan være vanskelig å oppfatte tonen når man ikke snakker ansikt til ansikt.

 Heftet er gratis, og kan bestilles hos Redd Barna, Postboks 6902 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Se kule filmsnutter for og av ungdom på Youtube: «Nett er fett. Men det finnes ingen slett.»

Les mer om ungdom og nettmobbing her.

 

Article originally appeared on taansvar (http://www.taansvar.no/).
See website for complete article licensing information.